Upravit stránku

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku zákazníkom s potvrdením dátumu predaja v záručnom liste alebo pokladničným dokladom, alebo od uvedenia tovaru do prevádzky odborným montážnym subjektom (pokiaľ montáž bola zrealizovaná do troch (3) týždňov od kúpy).

Na všetky výrobky spoločnosti Roth s.r.o. je základná dvojročná (2) záruka odo dňa zakúpenia výrobku. Pri splnení nižšie uvedených zvláštnych podmienok je poskytnutá predlžená záruka.

Pri vybraných produktoch je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, obmedzená na 6 mesiacov a reklamácie sú vybavované do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú ničím narušené, záruka pre nich platí podľa zákona.

Základná záruka - 2 roky

Nárok na uplatnenie záručného plnenia (oprava alebo výmena) chybného výrobku na náklady výrobcu zanikajú z týchto dôvodov:

 • ak nie je výrobok používaný podľa jeho určenia
 • ak nie je doložený platný doklad o kúpe výrobku (zákazník nemá doklad o začiatku záručnej doby)
 • ak je zistená neodborná montáž
 • ak bol na výrobku uskutočnený neoprávnený alebo neodborný zásah majiteľom alebo inou neoprávnenou osobou
 • chýbajúca alebo nesprávna údržba (viď návod na údržbu)

Predĺžená záruka

Predĺženú záruku poskytuje Roth s.r.o. len na niektoré výrobky produktovej rady Roth.

Nárok na uplatnenie záručného plnenia (oprava alebo výmena) výrobku na náklady výrobcu v rámci predĺženej záruky zanikajú z týchto dôvodov:

 • ak nie je originálny záručný list vyplnený predajcom a súčasne odbornou montážnou firmou na prvej strane
 • ak nebola montáž výrobku zrealizovaná autorizovanou montážnou firmou* / odbornou montážnou firmou so živnostenským oprávnením
 • ak nebola v priebehu dvojročného (2) používania prevedená servisná údržba od Roth servis alebo autorizovanou montážnou firmou

Podmienky predĺženej záruky

V rámci predĺženej záruky, nad rámec 24 mesiacov od dátumu nákupu, má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to buď:

 • opravou chyby
 • výmenou chybných dielov
 • finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej chyby, prípadne iným spôsobom v nadväznosti na vzniknutú chybu a jej závažnosť

Predĺžená záruka nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z Občianskeho zákonníka. Predĺžená záruka sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Roth, s.r.o. Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.

* platí len pre wellness výrobky

ZÁRUČNÁ DOBA PRE JEDNOTLIVÉ SKUPINY VÝROBKOV

Výrobky produktové rady Roth

sprchové zásteny                                                    2+3 roky

akrylátové vane                                                      10 let

vane z liateho mramoru                                         10 let

vaničky samonosné                                                2 roky

vaničky akrylátové na podmurovanie (FLAT)       10 let

vaničky z liateho mramoru                                     5 let

wellness výrobky (parné boxy, vírivé vane)          2+1 rok

ostatné (príslušenstvo, masážné panely, ...)         2 roky

Výrobky produktové rady SANIPRO PROJECT

komplet sortiment                                                   2 roky

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY  (popis a účel použitia):

SPRCHOVÉ ZÁSTENY

sú určené k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene osôb v hygienických miestnostiach obytných budov, vo verejných a priemyselných objektoch

SPRCHOVÉ VANIČKY

sú sanitárne zariadenia zachytávajúce vodu po sprchovaní ľudského tela, ktorá následne odteká do odpadu odtokovým otvorom *

KÚPACIE VANE

sú sanitárne zariadenia určené k čiastočnému ponoreniu a umývaniu ľudského tela vodou, ktorá po použití následne odteká do odpadu odtokovým otvorom *

VÍRIVÉ VANE

je kompletná jednotka, po zmontovaní obsahujúca kúpaciu vaňu, zariadenie na vírenie vody alebo vzduchu a k tomu príslušnú elektronickú inštaláciu **

VIACÚČELOVÉ SPRCHOVACIE KABÍNY

sú určené k používaniu v obytných budovách na masážne a relaxačné účely, zamedzujú rozstriekaniu vody do okolia pri osobnej hygiene **

Sprchové vaničky a kúpacie vane montujte na zvolené miesto až po obložení stien keramickým obkladom. K ich manipulácii a osadeniu musí byť voľný priestor smerom hore. Roth s.r.o. nehradí náklady spojené s poškodením obkladu, dlažby alebo muriva, ktoré vznikne z dôvodu nerešpektovania tejto požiadavky
** Vírivé vane a parné boxy sú určené na používanie v obytných budovách.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • mechanické poškodenie výrobku spôsobené dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním spôsobeným predajcom, inštalatérom alebo používateľom
 • chyby spôsobené nesprávnou montážou
 • předčasné opotřebení způsobené nesprávnou instalací
 • chyby spôsobené v dôsledku nesprávneho používania výrobku(viď popis a účel použitia)
 • chýbajúca alebo nesprávna údržba (viď návod na údržbu)
 • poškodenie vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa
 • chyby vzniknuté neoprávneným zásahom, nesprávnym zapojením, živelnou pohromou, používaním výrobku v nesprávnych alebo v extrémnych podmienkach (napr. saunové miestnosti, bazény, atď...)
 • v hydromasážnych (parných) boxoch a paneloch nesmie prevádzkový tlak vody presiahnuť hodnotu 3 bary, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia vodoinštalačných materiálov použitých na výrobku
 • výrobca si vyhradzuje právo neuznania záruky v prípade preukázania neodborného zásahu a úprav hydromasážneho systému
 • výrobca neuznáva žiadnu požiadavku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená kupujúcim, prepravcom alebo treťou stranou

HYDROMASÁŽNY SYSTÉM S ELEKTROINŠTALÁCIOU JE ZARIADENIE I.TRIEDY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY

 • ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764
 • záruku nie je možné uplatniť, ak pred uvedením do prevádzky nebola vystavená revízna správa od elektrického rozvodu a prívodu k hydromasážnemu zariadeniu podľa ČSN 33150 nadväzujúcu na ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2)

UPOZORNENIE:

Životnosť spotrebného tovaru ako sú tesniace komponenty (PVC tesnenia), osvetlenie, kartuše, termostaty, ložiskové pojazdy, sprchové hadice, ručné sprchy môže byť môže byť kratšia ako záručná doba daná zákonom.

Všetky súčiastky namontované pri svojpomocnej montáži produktu (sprchovacieho alebo kúpacieho zariadenia) si zákazník musí vymeniť sám, napr. sprchová hadica, pojazdy dverí...

V případe nedoloženia potrebných dokladov o prevedené montáži tj. potvrdený záručný list odbornou montážnou firmou (osobou) sa všetky servisné práce účtujú zákazníkovi podľa platného sadzobníka servisných prác Roth.

Sedadlá a madlá v hydromasážnych boxoch nie sú konštrukčne riešené pre osoby so zníženou pohyblivosťou v zmysle normy ES 93/42/EHS pre zdravotnícke pomôcky. Tieto zariadenia slúžia pre plne mobilných užívateľov ako podporný prostriedok.

platnosť od 1. 1. 2015

Tento web využíva cookies

Táto stránka využíva súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu návštevnosti. Používaním týchto stránok súhlasíte. Zobraziť podrobnosti

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Zobraziť podrobnosti